CUSTOMER FEEDBACK

In Binzhou, China

In Cartoony Shandong, China

In Cartoony Wuhan, China

In Cartoony Xi'an, China

In Guizhou, China

In GZ Wanda Plaza, China

In Hainan Sheraton Hotel, China

In Hannan, China

In Jakarta, Indonesia

In Jiangsu, China

In Marseille, France

In Ningbo, China

                          In Marseille, France

In Chime Long Hotel  Zhuhai, China

                           In Jakarta, Indonesia

In Hamburg, Germany

In Hamburg, Germany

In Marseille, France

In Pakistan for Halloween Celebration

In Qingdao, China

In Saudi Arabia

In Shanghai, China

In Wandamao Nanning, China

In Changsha, China

In Florida, America

In Handan, China

In Karachi, Pakistan

In South Korea

In Tianjin, China

In Zhongshan, China